کَلْوَز

هفده روز مانده از پاییز را در ترکی کَلْوَز گویند
1402-09-13

هفده روز مانده از پاییز را در ترکی کَلْوَز گویند

به باور نیاکان، پیشینیان و مردم مناطق اجارود، مغان، اردبیل، مشکین، خلخال، کیوی، نمین و مناطق آذربایجان و... ، اگر در کلوز برف ببارد؛ این برف تا عید باقی می ماند.

برو بالا