ورزشکار اردبیل

سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری شد
1401-12-15
با کسب تمامی آرای اعضای مجمع؛

سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری شد

اعضای مجمع فدراسیون وزنه برداری با اکثریت آرا سجاد انوشیروانی را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کردند.

برو بالا