هنرستان مشترک با آذربایجان

تأسیس هنرستان مشترک بیله سوار با آذربایجان
1401-09-07
مدیرکل آموزش و پرروش اردبیل خبر داد؛

تأسیس هنرستان مشترک بیله سوار با آذربایجان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تأسیس هنرستان مشترک با جمهوری آذربایجان در شهرستان بیله‌سوار در دستور کار آموزش و پرورش استان اردبیل است.

برو بالا