نظام مهندسی ساختمان اردبیل

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل انتخاب شد 
1401-09-07

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل انتخاب شد 

با رای اعضای هیئت مدیره یوسف ساجد بعنوان رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل انتخاب شد.

برو بالا