مکتب سلیمانی

برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی مکتب حاج قاسم در اردبیل
1401-12-13
در راستای جهانی شدن مکتب سلیمانی؛

برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی مکتب حاج قاسم در اردبیل

نمایشگاه هنرهای تجسمی مکتب حاج قاسم در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

برو بالا