مشکول

تصویب منطقه حفاظت شده دربند مشکول توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست
1402-09-25

تصویب منطقه حفاظت شده دربند مشکول توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست

در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست منطقه دربند مشکول واقع در شهرستان کوثر به عنوان منطقه حفاظت شده مورد تصویب قرار گرفت.

برو بالا