ظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل

نتایج ششمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبیعی استان اردبيل
1402-03-20

نتایج ششمين دوره انتخابات سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبیعی استان اردبيل

ششمين دوره انتخابات نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل برگزار شد.

برو بالا