صولت مرتضوی

احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل بر اساس مدرترین سیستم‌های تصفیه فاضلاب 
1401-05-03
مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

احداث مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل بر اساس مدرترین سیستم‌های تصفیه فاضلاب 

مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل 2 بر اساس تصفیه لجن فعال بوده که این نوع فرآیند یکی از مدرترین و کاراترین سیستم هایی است که در تصفیه فاضلاب پساب های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

برو بالا