شورگل اردبیل

کلیات طرح گردشگری شورگل اردبیل تصویب شد
1401-12-06
استاندار اردبیل:

کلیات طرح گردشگری شورگل اردبیل تصویب شد

استاندار اردبیل با بیان اهمیت رونق گردشگری و تأثیر آن در رشد اقتصادی استان، از بررسی و تصویب کلیات طرح گردشگری شورگل خبر داد و بر انجام اقدامات اولیه برای ورود به اجرا در اول فصل کاری تأکید کرد.

برو بالا