شورای حل اختلاف اردبیل

بخشش دیه ۱۲ میلیارد ریالی در اردبیل
1401-02-06
رییس توسعه حل اختلاف استان اردبیل خبرداد:

بخشش دیه ۱۲ میلیارد ریالی در اردبیل

هیأت دارالمصلحین حسینیان اردبیل در ابتدای کار یک پرونده مهم را مختومه کردند

برو بالا