سیدمصطفی جمشیدی

کان را که خبر شد، خبری باز نیامد!
1401-05-20
برای روز خبرنگار؛

کان را که خبر شد، خبری باز نیامد!

حرفه خبرنگاری با رازآلودی عجیبی درآمیخته؛ لنزهایی را به خاطر بیاورید که زیر باران آتش و خون به چرخش درآمده‌اند تا سوژه‌ای چموش و هول‌انگیز همچون مرگ را به بند بکشند؛ قلم‌هایی را که از دردِ انسان بودن روی کاغذ به رقص درآمده‌اند، گزارش‌هایی که تا ابد نیمه‌تمام مانده‌اند و فایل‌های صوتی پیاده نشده را...

برو بالا