سازمان بازرسی

وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است
1401-11-24
قائم مقام سازمان بازرسی:

وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر حسن جریان امور دو وظیفه سنگین سازمان بازرسی است.

برو بالا