زیرمیزی

وقایع زیرمیزی برخی پزشکان اردبیلی روی میز مدعی العموم
1402-07-26
معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل مطرح کرد:

وقایع زیرمیزی برخی پزشکان اردبیلی روی میز مدعی العموم

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان اردبیل از ورود دادستانی به وقایع زیرمیزی برخی پزشکان اردبیلی خبر داد و گفت: در موضوع دریافتی های خارج از تعرفه پزشکان و مراکز درمانی و جراحی با درخواست مردم ورود کرده ایم و در این زمینه تعدادی از متخلفین شناسایی و با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

برو بالا