روستاهای اردبیل

نیر پایلوت توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان شد
1401-09-21
فرماندار نیر: نیر پایلوت توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان شد

نیر پایلوت توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان شد

فرماندار شهرستان نیر گفت: در راستای پوشش حداکثری جامعه هدف، شهرستان نیر پایلوت توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شد.

برو بالا