جهاددانشگاهی اردبیل

رسولی سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل شد
1402-05-01

رسولی سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل شد

اسحاق رسولی، با حکمی به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل منصوب شد.

برو بالا