تیم اقتصادی دولت

تحقق شعار سال در گروی هماهنگی تیم اقتصادی دولت است
1402-01-07
نماینده مردم گرمی و انگوت:

تحقق شعار سال در گروی هماهنگی تیم اقتصادی دولت است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: اعضای تیم اقتصادی دولت که به طور مستقیم با حوزه تولید و مهار تورم ارتباط دارند باید هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند تا بتوانیم تورم را مهار کنیم و به دنبال آن شاهد رونق تولید باشیم.

برو بالا