تفکیک اراضی

تفکیک اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است
1402-09-15
رییس جهاد کشاورزی اردبیل:

تفکیک اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است.

برو بالا