اسحق رسولی

رسولی سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل شد
1402-05-01

رسولی سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل شد

اسحاق رسولی، با حکمی به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل منصوب شد.

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل منصوب شد
1402-03-27

مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل منصوب شد

اسحق رسولی در حکمی از سوی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری اردبیل منصوب شد.

برو بالا