آمار اشتغال اردبیل

دیوان محاسبات اردبیل در کنار تولیدکنندگان و اشتغال آفرینان است
1401-09-23
سرپرست دیوان محاسبات اردبیل:

دیوان محاسبات اردبیل در کنار تولیدکنندگان و اشتغال آفرینان است

سرپرست دیوان محاسبات اردبیل گفت: دیوان محاسبات اردبیل در کنار اداره کار برای ارائه خدمات بهتر به تولید کنندگان و اشتغال آفرینان در استان است.

برو بالا