معاون جهاد کشاورزی استان اردبیل:

مراقب آفت کرم برگخوار پائیزه در مزارع استان باشیم

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: بهره برداران و تولید کنندگان نبایستی آفت کرم برگخوار پائیزه را دست کم بگیرند، زیرا این آفت در ليست آفات قرنطينه‌اي ايران و بسياري از كشورها قرار دارد.

احمد شهریار در گفتگو با اردبیل رسا، اظهار کرد: کرم برگخوار پائیزه در گياه ذرت، برگ ، خوشه هاي انتهائي و ميوه آن مورد حمله اين آفت قرار ميگيرد و در مراحل مختلف به گياه ميزبان خسارت وارد می سازد؛ بهره برداران و تولید کنندگان و دست اندرکاران بخش کشاورزی نبایستی این آفت را دست کم بگیرند زیرا این آفت در ليست آفات قرنطينه اي ايران و بسياري از كشورها قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در خصوص اقدامات قرنطینه ای جهت کنترل این آفت افزود: لازم است اقدامات قرنطینه ای مناسب جهت جلوگیری از ورود و استقراردرعرصه زراعی اتخاذ شود و کلیه محصولات گیاهی میزبان و گیاهان ناقل آفت بدقت بازرسی و در صورت نیاز در طول دوره قرنطینه ای تحت بررسی لازم قرارگیرند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای کنترل و مهار این آفت لازم است هر ساله مناطق کاشت گیاهان میزبان و گلخانه های قرنطینه بعد از ورود را جهت مشاهده لارو دسته های تخم آفت بررسی کرد و در روش مبارزه فرمونی نیز از فرمون های سنتز شده آفت با استفاده از تله های مورد نظر استفاده کرد.

شهریار در خصوص روشهای مبارزه زراعی با این آفت نیز افزود: برای مهار این آفت با روش زراعی می توان به راحتی با تغییر الگوي كشت ، استفاده از ارقام مقاوم ، شخم زدن مزارع جهت از بین بردن شفیره ها، جلوگیري از ورود آفت به داخل گلخانه ، برداشت و امحاء بقایاي گیاهي ودر در مزارع علوفه اي برداشت از كف ساقه با این آفت مبارزه کرد.