فیروز آباد اردبیل شهر شد

یک شهر دیگر هم به شهرهای استان اردبیل اضافه شد.

به گزارش اردبیل رسا،  یک شهر دیگر هم به شهرهای استان اردبیل اضافه شد.

فیزوز آباد کوثر شهر شد.