طی حکمی؛

علیرضا غریبی مدیر دخانیات اردبیل شد

طی حکمی علیرضا غریبی عضو شورای شهر اردبیل، بعنوان مدیر دخانیات اردبیل منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا، طی حکمی علیرضا غریبی عضو شورای شهر اردبیل، بعنوان مدیر دخانیات اردبیل منصوب شد.