سپهری رئیس جدید حوزه هنری اردبیل شد

به گزارش اردبیل رسل، با حکم محمدمهدی دادمان، مهیار سپهری رئیس جدید حوزه هنری استان اردبیل شد.  

به گزارش اردبیل رسل، با حکم محمدمهدی دادمان، مهیار سپهری رئیس جدید حوزه هنری استان اردبیل شد.