سنگ تمام اردبیل برای پزشکیان

مسعود پزشکیان: ۵۵۶ هزار و ۱۳۴ رای ، سعید جلیلی: ۱۱۰ هزار و ۷۳۱ رای و میزان مشارکت:  ۶۵.۵ درصد   

میزان مشارکت اردبیل در دور دوم انتخابات ۶۵.۵ درصد به رسید.