مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل:

دیوان محاسبات اردبیل پشتیبان اقدامات راهبردی توسعه استان است

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل در دیدار با استاندار گزارشاتی از وضعیت موجود استان از جمله، گزارش تحلیل عملکرد منابع و مصارف عمومی، گزارش تحلیلی تخصیص اعتبارات عمومی دولت و گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها را ارائه کرد.

به گزارش اردبیل رسا، مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل در دیدار با استاندار گزارشاتی از وضعیت موجود استان از جمله، گزارش تحلیل عملکرد منابع و مصارف عمومی، گزارش تحلیلی تخصیص اعتبارات عمومی دولت و گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها را ارائه کرد.
در این نشست عقیل شکری مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل با اشاره نقش نظارتی دیوان محاسبات، اظهار داشت: دیوان محاسبات استان همواره پشتیبان تمام تصمیمات و اقدامات راهبردی برای توسعه استان و ارائه خدمات بهتر توسط دستگاه‌های اجرایی به مردم است.
در ادامه سید حامد عاملی استاندار اردبیل ضمن قدردانی از گزارشات جامع، کامل و راهبردی ارائه شده، با اشاره به اهمیت وجود و جایگاه مهم دیوان محاسبات در کشورگرفت: عملکرد و اقدامات این نهاد نظارتی در استان در طی سالهای اخیر مثبت و قابل تقدیر است.