با دستور ویژه دادستان اردبیل صورت گرفت؛

دستگیری محکوم متواری پرونده کثیرالشاکی یک تعاونی

با دستور ویژه دادستان اردبیل محکوم متواری پرونده کثیرالشاکی یک تعاونی در اردبیل دستگیر شد.

به گزارش اردبیل رسا، حسب محتویات پرونده متشکله موجود و رای صادره قطعی؛ “الف-ر” به عنوان نائب رییس هیئت مدیره یک تعاونی مسکن در استان اردبیل با مشارکت نفر دیگری از هیئت مدیره، قطعاتی از زمین‌های متعلق به شرکت را بدون رعایت تشریفات قانونی و انتشار آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار، از طریق یک بنگاه و پایین‌تر از ارزش واقعی آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش زمین‌ها را نیز به جای حساب تعاونی به حساب خود واریز نموده بود.

پس از قطعیت حکم صادره حبس به اتهام مشارکت در خیانت در امانت، به دلیل متواری بودن نامبرده اجرای حکم و احقاق حق اعضای کثیر تعاونی مسکن مذکور مقدور نشده بود که با دستور ویژه دادستان مرکز استان و اقدامات خاص پلیسی محکوم علیه متواری در مخفیگاهی شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.