داوری سرپرست بنیاد نخبگان اردبیل شد

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان طی حکمی مهدی داوری، را به‌عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان اردبیل منصوب کرد.

به گزارش اردبیل رسا، قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان طی حکمی مهدی داوری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی گیاه‌پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی را به‌عنوان سرپرست بنیاد نخبگان استان اردبیل منصوب کرد.

ریاست مرکز ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی، مدیریت امور پژوهشی، ریاست آزمایشگاه مرکزی، سرپرستی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، مدیریت بنیاد حامیان دانشگاه محقق اردبیلی، چاپ ۸۴ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، ارائه ۱۲۴ مقاله در کنفرانس‌های علمی معتبر و ترجمه کتاب و چند ثبت اختراع، از جمله سوابق اجرایی و علمی و پژوهشی داوری است./