دادستان اردبیل پیگیر حال گوزن زرد ایرانی

دادستان اردبیل پیگیر حال گوزن زرد ایرانی شد.

به گزارش اردبیل رسا، متعاقب گزارش واصله از بدحالی یک گوزن از گونه درحال انقراض ایرانی در زیستگاه فندقلو، دادستان مرکز استان اردبیل شخصا و به صورت سرزده در محل حاضر و طی حضور هشت ساعته خود ضمن پیگیری‌های لازم، بر مراحل مداوا و درمان آن تا حصول بهبودی نظارت کرد.

گونه گوزن زرد ایرانی در چند گامی گذر از لیست قرمز (در حال انقراض) قرار دارد.

سایت فندقلو به عنوان یکی از زیستگاه‌های منتخب سازمان حفاظت محیط زیست جهت تکثیر و احیای نسل گوزن زرد ایرانی شناخته شده‌است.