خداحافظی غریبی از شورای شهر اردبیل

علیرضا غریبی از عضویت در شورای شهر اردبیل استعفا داد و اعضای شورا با این استعفا موافقت کرد.

به گزارش اردبیل رسا، علیرضا غریبی از عضویت در شورای شهر اردبیل استعفا داد و اعضای شورا با این استعفا موافقت کرد.

غریبی چند روز پیش به عنوان مدیر دخانیات اردبیل منصوب شد.