معاون دادگستری استان اردبیل:

توجه به جوانان مناطق کم برخوردار از ضروریات جامعه است

آفاقی معاون رییس کل دادگستری استان در جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی طرح شهید سردار سلیمانی با اشاره به رابطه جرم با شرایط فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، بر توجه ویژه به جوانان و نوجوانان مناطق کم برخوردارتاکید کرد.

به گزارش اردبیل رسا، آفاقی معاون رییس کل دادگستری استان در جلسه پیشگیری از آسیب های اجتماعی طرح شهید سردار سلیمانی با اشاره به رابطه جرم با شرایط فرهنگی، اجتماعی واقتصادی، بر توجه ویژه به جوانان و نوجوانان مناطق کم برخوردارتاکید کرد.
جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با ارایه تفسیری از آیه 35 سوره حدید، سهم مردم در قیام به قسط را یادآور شده، افزود: تحقق عدالت اجتماعی مستلزم مشارکت مردم درتمامی عرصه هاست.

این مقام قضایی که در جلسه عملیاتی نمودن طرح شهید سلیمانی در باب پیشگیری از آسیب های اجتماعی گروه دانش آموزان سخن می گفت، اهمیت کار گروه های جهادی را تشریح کرده، اظهارداشت: یکی از ضروریات جامعه فعلی، توجه ویژه به نوجوانان وجوانان مناطق کم برخوردار می باشد.

آفاقی با اشاره به رابطه جرم خیزی در مناطق با نحوه توزیع امکانات شهری و شرایط اجتماعی، فرهنگی واقتصادی، توجه به ظرافت های ارتباطات فرهنگی را در مواجهه با قشر جوان ونوجوان حایز اهمیت دانست.
وی با ارایه گزارشی از آسیب شناسی اغتشاشات اخیر در استان، بر ضرورت گفتمان سازی تاکید کرده، توسعه هسته ها و نهادهای مردمی به عنوان حوزه عمومی تاثیر گذار وحلقه واسط بین دولت وحاکمیت و اقشار مختلف مردمی را خواستار شد./