رئیس دیوان محاسبات کل کشور خبرداد:

تمرکز دیوان محاسبات بر شفافیت در روابط مالی بخش نفت و دولت

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: می‌کوشیم روابط مالی بین مجموعه نفت و دولت را شفاف کنیم و این موضوع یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار دهیم،بنابراین روی این مسئله تمرکز خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری اردبیل رسا، سید احمدرضا دستغیب در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به پیشنهادات نظارتی دیوان محاسبات در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دیوان محاسبات مجموعه ای از پیشنهادات نظارتی خود را برای درج در برنامه هفتم توسعه آماده کرده است.

وی با بیان اینکه پیشنهادات دیوان محاسبات متوجه موضوعات نظارتی است، اظهار کرد: از این رو مجموعه ای از پیشنهادات در قالب احکام را مجددا برای نظارت، آن هم برای شفافیت و انضباط مالی ارائه خواهیم کرد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: البته ما هم پیشنهاداتمان را در اختیار دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دادیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: همچنین ما در قالب پیشنهادات نظارتی مان در برنامه هفتم توسعه می کوشیم روابط مالی بین مجموعه نفت و دولت را شفاف کنیم و این موضوع یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار دهیم،بنابراین روی این مسئله تمرکز خواهیم کرد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی دیوان محاسبات که از سال قبل آغاز شده است، بیان کرد: این اقدامات درباره رسیدگی به شرکت های دولتی به ویژه شرکت های شبه دولتی است که در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت.