رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خبر داد:

برخورد با تخلیه کنندگان نخاله‌های ساختمانی در اراضی کشاورزی/ قلع و قمع 339 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اردبیل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: تخلیه نخاله های ساختمانی در اراضی کشاورزی به خطر انداختن امنیت غذایی بوده و مجازات قانونی دارد.

به گزارش اردبیل رسا، نوبخت اژدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تخلیه نخاله های ساختمانی که به استناد قانون پسماند عادی محسوب می شود در محدوده اراضی کشاورزی و یا در داخل اراضی کشاورزی غیر مجاز بوده و قطعا متخلفین پیگرد قانونی و قضایی می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به مفاد قانونی در این خصوص گفت: ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1383 ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺗﺨﻠﯿﻪ آن در اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 16 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدروي ﺗﺨﻠﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 20 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ ده ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از آحاد مردم خواست : در صورت مشاهده هرگونه تخلف در تعرض به زمین های کشاورزی بخصوص تخلیه پسماندهای ساختمانی مراتب را به سامانه 131 اطلاع دهند.

اژدری گفت:جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی با مخربین منابع طبیعی،اراضی کشاورزي و محیط زیست به شدت برخورد می‌کند.

وی افزود:کسانی که اقدام به ریختن نخاله در زمین های کشاورزی می کنند قطعا از طریق مجرای قانونی پیگیری خواهند شد و علاوه بر محکومیت کیفری قطعا هزینه های برداشت نخاله از مسببین امر مطالبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۳۳۹ فقره قلع و قمع انجام شده که ۳۰۷ فقره آن مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۳۲ فقره آن مربوط به اجرای احکام می باشد افزود: ۵۱۲ فقره تغییر کاربری غیر مجاز نیز در سال ۱۴۰۲ شناسایی شده که بیشتر مربوط به ساخت وساز غیر قانونی واحدهای مسکونی بوده است که برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد./