بازدید هیات حسابرسی دیوان محاسبات از مدیریت پسماند اردبیل

به گزارش اردبیل رسا، هیات حسابرسی دیوان محاسبات استان اردبیل از ایستگاه موقت انباشت زباله و محل دائمی دفن زباله و نظارت بر نحوه عملکرد مدیریت پسماند شهرداری اردبیل بازدید و مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اردبیل رسا، هیات حسابرسی دیوان محاسبات استان اردبیل از ایستگاه موقت انباشت زباله و محل دائمی دفن زباله و نظارت بر نحوه عملکرد مدیریت پسماند شهرداری اردبیل بازدید و مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.